Bulgarian Small and Medium Enterprises Promotion Agency (BSMEPA)

Bulgaria 2-4 Lege Str., 1000 Sofia
6
C 2

Българската Агенция за Насърчаване на Малки и Средни Предприятия (ИАНМСП) е създадена през 2004 г. към Министерството на Икономиката на Република България.

ИАНМСП е правителствена институция и основните й функции са насочени към прилагането на политиката на Българското правителство за малките и средни предприятия (МСП). В това отношение Агенцията предлага на Българска МСП информация и консултантски услуги, организира курсове за обучение и осъществява дейности по популяризиране в подкрепа на повишаването на конкурентоспособността на МСП и укрепване на международните им позиции.

Мисия на ИАНМСП:

• Партньор на  МСП за успех на бизнеса и конкурентоспособност

• Координиране на власт между бизнеса, администрацията и НПО

Функциите на главното ИАНМСП се реализират чрез дейността на две дирекции:

• Дирекция „Проекти и програми”  изпълнява иновационна политика на Българското правителство. Тя администрира и контролира програми, проекти и инициативи, свързани с иновативна дейност и технологично развитие на българските фирми - Националния иновационен фонд, EUREKA, съвместната програма Eurostars. Дирекцията действа като междинно звено на Приоритетна ос 3 "Насърчаване на частния сектор" на българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социалните различия в рамките на разширения Европейски съюз.

• Дирекция „Развитие на МСП и интернационализация” подкрепя интернационализацията на Българските МСП чрез предоставяне на услуги и прилагане на инструменти за укрепване на международните позиции на малките и средни предприятия. Тя администрира двуезичен Национален експортен интернет портал; идентифицира и анализира конкурентоспособни промишлени сектори и продуктови групи; организира обучения и семинари за изграждане на капацитет на предприятията и развитие на умения за външна търговия; организира B2B форуми в страната, търговски мисии в чужбина, и участието на МСП в международни изложения, панаири и други промоционални събития.

Дирекцията работи като бенефициент на финансирания от ЕС проект "Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия" на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на Българската икономика" 2007- 2013.

• ИАНМСП предоставя своите услуги в партньорство с браншови асоциации, търговско-промишлени камари, както и други местни неправителствени организации.

• ИАНМСП поддържа близки отношения с повече от 50 чуждестранни организации  за развитие на бизнеса и търговията, с които Агенцията е подписала споразумение за сътрудничество ,и участва в няколко международни мрежи.

Контакти

+359 2 940 7993
office@sme.government.bg
http://www.sme.government.bg

Features